Aktuality

Slovenský Rally Pohár v sezóne 2012

Výkonný výbor SAMŠ na svojom zasadnutí 14. januára 2012 prejednal a schválil národný športový poriadok SAMŠ pre rok 2012, ktorého súčasťou sú aj národné technické predpisy, včítane predpisov pre skupiny vozidiel F a P.
Uplynulá sezóna 2011 bola už treťou v histórii Slovenského Rally Pohára (SRP). V priebehu nej došlo opäť k zvýšeniu počtu súťažiacich a zároveň dozrel čas na zvýšenie úrovne tohto mladého seriálu. Úlohou SRP bolo už od jeho vzniku v roku 2009 poskytnúť možnosť najmä pre mladých a začínajúcich jazdcov, aby si vo finančne výhodnejších podmienkach vyskúšali a overili svoje schopnosti a navyše aby mali priestor na získavanie nových schopností a zručností a tým sa pripravili na účasť v Majstrovstvách Slovenska v rally.

Slovenský Rally Pohár
Slovenská asociácia motoristického športu vypísala pre rok 2012 Slovenský Rally Pohár určený pre jazdcov a spolujazdcov s platnou celoročnou licenciou SAMŠ, ktorí majú minimálny vek 18 rokov a sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B, sú uvedení v Nominačnom zozname jazdcov rally a súťažia na vozidle, pre ktorý je vydaný športový preukaz SAMŠ a objem vozidla je nižší ako 2000 cm3. 

Jazdci – licencie
V nastávajúcej sezóne došlo v disciplíne rally k zrušeniu denných licencii. K tomuto kroku sme pristúpili na základe hodnotenia uplynulých troch sezón SRP. Rally je zložitá disciplína, na ktorú musia byť jazdci pripravení dobre aj teoreticky, čo nie je možné v priebehu krátkej inštruktáže. 

SAMŠ vydáva pre jazdcov „pohárových“ seriálov cenovo zvýhodnené (35 Euro) národné licencie s obmedzením štartu iba na podujatia zaradené do pohárov v rally, PAV či autokrose, resp. MSR v slalome drifte a v šprinte. Keďže nechceme obmedzovať výber spolujazdcov, dokonca je aj vhodné, aby so začínajúcim jazdcom štartoval skúsenejší spolujazdec, účastníci SRP môžu byť aj držiteľmi národnej licencie (poplatok 116 €) alebo medzinárodnej licencie jazdca (150 €), ktorú vydal SAMŠ.
Licencie súťažiacich nie sú v SRP povinné. V prípade štartu posádky bez tejto licencie preberá na seba povinnosti súťažiaceho jazdec.

Vyplnenú žiadosť o licenciu jazdca potvrdenú lekárom je potrebné spolu s vyplneným a potvrdeným zdravotným preukazom a potvrdením o úhrade poplatku za licenciu zaslať na sekretariát SAMŠ (SAMŠ, Fatranská 3, 949 01 Nitra).
Noví žiadatelia o licenciu, ktorí nedostali poštou potrebné tlačivá k žiadosti o licenciu ich nájdu na oficiálnej webstránke SAMŠ (www.sams-asn.sk ) okrem zdravotného preukazu, o zaslanie ktorého treba požiadať sekretariát SAMŠ alebo je možné ho vyzdvihnúť aj v sídle Rally komisie SAMŠ v Košiciach.
Poplatok za vydanie licencie je možné uhradiť poštovou poukážkou na adresu SAMŠ alebo bankovým prevodom na účet 76777/5200 (OTP Banka Slovensko).

Školenia a praktická rallyškola
Jazdci, ktorí poslali kompletnú žiadosť o vydanie licencie budú pozvaní na školenie. Noví žiadatelia o licenciu musia absolvovať aj rozšírenie teoretické školenie (2 dni). Školenie – aj rozšírené v základnom termíne je bezplatné, individuálne školenie je spoplatnené sumou 25 €. Po úspešnom ukončení školenia bude všetkým žiadateľom vydaná licencia. Noví žiadatelia musia na prvej súťaži absolvovať praktickú rallyškolu.
Praktická rally škola pozostáva z absolvovania podujatia rally v rozsahu SRP včítane obhliadky trate, za nasledovných podmienok:
– posádka musí dôjsť do cieľa súťaže
– v priebehu jednotlivých RS nesmie predbiehať posádky, ktoré odštartovali pred ňou,
– čas RS nebude posádke meraný,
– posádka musí dodržiavať predpísaný časový harmonogram pre rallyškolu a všetky platné predpisy a zvláštne ustanovenia.
V prípade, že posádka, ktorá je účastníkom rallyškoly nedôjde do cieľa súťaže alebo sa dopustí porušenia predpisov musí praktickú rallyškolu zopakovať.
Praktickú rallyškolu musí posádka absolvovať na vozidle s objemom do 2000 cm3, ktoré vyhovuje platným predpisom pre SRP.
Rallyškola je povinná pre jazdcov a dôrazne odporúčaná pre spolujazdcov. V prípade, že spolujazdec neabsolvuje rallyškolu, nesmie na prvých piatich absolvovaných podujatiach viesť vozidlo na trati RS.

Po splnení všetkých podmienok budú absolventi školenia a rallyškoly zaradení do Nominačného zoznamu jazdcov rally SAMŠ. Tento zoznam budeme v priebehu sezóny doplňovať a bude zverejnený na stránke SAMŠ a na www.rallyportal.sk .
Školenie rally v základnom termíne sa uskutoční v dňoch 3. – 4. marca 2012 v Betliari.

Súťažné vozidlá
Účastníci SRP budú môcť aj v novej sezóne súťažiť len na vozidlách s objemom do 2000 cm3. Môžu byť upravené podľa medzinárodných predpisov (Prílohy J a K FIA MŠP) pre skupiny N, A, R a historické vozidlá alebo podľa národných technických predpisov pre skupiny F a P.

Všetky súťažné vozidlá však musia mať platný preukaz športového vozidla, to znamená, že pred svojim prvým štartom budú musieť byť otestované technickými komisármi. Keďže rally sa jazdí aj po verejných komunikáciách musia mať všetky vozidlá evidenčné číslo a platné povinné zmluvné poistenie.

Pre novú sezónu pripravil Technický výbor SAMŠ kompletne novú štruktúru národných technických predpisov, ktorého súčasťou je aj nový predpis pre skupinu vozidiel P. Kým doteraz platný predpis špecifikoval len povinné bezpečnostné prvky počnúc ochrannou klietkou, nový presne špecifikuje aj povolené úpravy konkrétnych prvkov vozidla.
Nový technický predpis pre skupinu P vychádza zo základného zamerania SRP ako seriálu pre začínajúcich jazdcov rally. To znamená, že vozidlá skupiny P môžu buď ostať v podstate sériové ale musia mať zabudované bezpečnostné prvky alebo v prípade, že sa jedná o vozidlá, ktoré sú alebo boli homologované môžu byť prestavané na skutočné súťažné špeciály. To znamená, že predpis umožňuje úpravy jednotlivých komponentov vozidla v rozsahu podľa homologačných listov. Táto prestavba nemusí byť kompletná a môže byť vykonaná postupne.

Je potrebné zdôrazniť, že každé novopripravované súťažné vozidlo by malo mať vopred schválenú žiadosť o prestavbu. Je to systém, ktorý má napomôcť súťažiacim a ktorý môže ušetriť ich finančné prostriedky. Znamená to, že ak sa súťažiaci rozhodne, že si pripraví súťažné vozidlo úpravou sériového auta, je potrebné vopred požiadať SAMŠ o súhlas. V žiadosti je treba presne špecifikovať o aké vozidlo sa jedná a do akej skupiny (triedy) sa plánuje upraviť. Technický výbor SAMŠ posúdi žiadosť a buď ju odobrí, alebo uvedie prečo navrhovaná prestavba nevyhovuje. Tento systém má napomôcť súťažiacim a zabrániť zbytočne vynaloženým prostriedkom na prestavbu vozidiel v prípade, že nesprávne pripravené vozidlo by nebolo možné zaradiť do plánovanej skupiny alebo triedy.
Žiadosť o prestavbu sa zasiela na Technický výbor SAMŠ (predsedatv@gmail.com) s kópiou na Rally komisiu SAMŠ (rk@rallye.sk).
Termíny a miesta testovania zverejní SAMŠ v nasledujúcich dňoch.

Klasifikácie SRP
Klasifikácie v SRP sa v sezóne 2012 nemenia. Okrem absolútneho hodnotenia ostáva klasifikácia v troch objemových triedach: P1 do 1400 cm3, P2 1400 - 1600 cm3, P3 1600 -  2000 cm3.
Do konečného hodnotenia SRP sa započítajú výsledky všetkých uskutočnených podujatí mínus 1 podujatie.

Program a trať
Rally zaradená do SRP bude mať väčšinou jeden súťažný deň ale môže byť organizovaná aj ako dvojetapová súťaž. Predpísaná celková dĺžka trate rýchlostných skúšok je v rozmedzí 25 – 40 km pre jednu etapu.

V týchto dňoch sa pripravuje Ročenka na vydanie tlačou, postupne vám prinesieme jej kompletné znenie, respektíve znenie jednotlivých športových a technických predpisov. Všetky tieto predpisy budú zverejnené na stránke SAMŠ www.sams-asn.sk, ale i na www.rallyportal.sk a www.rallye.sk.

Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ

 << späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb