Aktuality

Pozvánka na školenia a zhromaždenie disciplíny rally

Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne rally pre rok 2015 na zhromaždenie disciplíny a základné školenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. – 22. februára 2015.

Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally
sobota 21.2.2015, od 09:00, Betliar, Reštaurácia

Rozšírené teoretické školenie je povinné pre všetkých jazdcov, ktorí žiadajú o celoročnú licenciu jazdca po prvýkrát. Povinnosť zúčastniť sa tohto školenia majú aj tí jazdci, ktorí sa ho v minulom roku nezúčastnili lebo  o licenciu požiadali až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia.
Záujemcovia o účasť na rozšírenom školení musia zaslať žiadosť o licenciu jazdca pre rok 2015 na sekretariát SAMŠ a zároveň sa prihlásiť na školenie (do 15.2.2015) buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk.
Odporúčame všetkým účastníkom školenia nových žiadateľov o licenciu, aby si vopred prezreli predpisy pre sezónu 2015 – Športové predpisy pre rally, Ročenku SAMŠ a príslušné technické predpisy. Všetky budú postupne zverejnené na webstránke www.sams-asn.sk (aj na stránke www.rallye.sk).

Zhromaždenie disciplíny rally
nedeľa, 22.2.2015, 09:00, Radnica, Námestie baníkov, Rožňava

Právo zúčastniť sa majú všetci žiadatelia o licenciu rally (jazdci, súťažiaci i organizátori), právo hlasovať majú všetci, ktorí vlastnia celoročnú licenciu SAMŠ (vlastnili ju v roku 2014), sú členmi SAMŠ a zvolili si ako hlavnú disciplínu rally.

Školenie žiadateľov o licenciu jazdca rally
nedeľa, 22.2.2015, od 10:00, Radnica, Námestie baníkov, Rožňava

Povinnosť zúčastniť sa na tomto školení majú všetci jazdci, ktorí požiadali o licenciu jazdca SAMŠ pre rok 2015 a prajú si byť zapísaní v nominačnom zozname jazdcov rally 2015, čo ich bude oprávňovať na štart na podujatiach rally zapísaných do kalendára SAMŠ 2015.

Program v dňoch 21. – 22. február 2015:
sobota 21. februára 2015:     08:30     Prezentácia, výdaj predpisov
09:00     Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally    

nedeľa, 22. februára 2015:    08:45     Prezentácia, výdaj predpisov
09:00    Zhromaždenie disciplíny rally
10:00    Školenie rally

Školenie organizátorov rally 19. – 20.3.2015
Účasť na tomto školení je povinná pre všetkých organizátorov podujatí rally MSR zapísaných do kalendára SAMŠ pre rok 2014. Aj v tomto roku pripravujeme samostatné školenie organizátorov, ktoré bude zamerané hlavne na bezpečnosť na rally. Odporúčame, aby sa ho zúčastnili predsedovia organizačných výborov, riaditelia, hlavní bezpečnostní komisári, vedúci trate, vedúci RS, zástupcovia vedúcich RS, bezpečnostní komisári na RS, prípadne rádiobody. Presný termín tohto školenia ako aj školenia tajomníkov bude oznámený dodatočne.
Školenie riaditeľov a tajomníkov súťaží sa uskutoční v dňoch 14. – 15.2.2015 na Teplom vrchu ako súčasť školenia rozhodcov.
Školenia traťových komisárov budú organizované v priebehu sezóny po jednotlivých skupinách traťových komisárov.
Pozvánky na všetky tieto školenia dostanú organizátori mailom.

Individuálne školenie
V prípade, že sa žiadateľ o licenciu nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť školenia, môže požiadať o individuálne školenie za podmienok uvedených v Ročenke SAMŠ.


Gabriela Szczeczinová
Rally komisia SAMŠ<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb