Aktuality

Systém Majstrovstiev Slovenska v rally 2012

V týchto dňoch schválil Výkonný výbor Slovenskej asociácie motoristického športu národné športové a technické predpisy, čiže Ročenku SAMŠ, ktorej súčasťou bolo aj schválenie systémov majstrovstiev vo všetkých motoristických disciplínach, ktoré spadajú pod športovú právomoc SAMŠ. Sú to nasledovné disciplíny - rally, preteky do vrchu, preteky na okruhoch, autokros, cross country rally, automobilový slalom, drift, motokáry, minikáry a najnovšia, ktorá pribudne len teraz od roku 2012 – šprint.
Prinášame vám časť informácii, ktoré sa týkajú systému Majstrovstiev Slovenska v rally 2012 a Slovenského Rally Pohára 2012.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally (MSR) - budú podobne ako v predošlých rokoch otvorené a okrem slovenských posádok sa o body budú môcť uchádzať aj súťažiaci zo štátov patriacich do FIA CEZ Trophy – Zóny strednej Európy, čiže zo štátov: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Macedónsko, Čierna hora, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, a Slovenská republika.
Jazdci a spolujazdci, ktorí sú držiteľmi licencie SAMŠ – národnej alebo medzinárodnej (stupňa R alebo C) musia byť zároveň uvedení v nominačnom zozname jazdcov rally pre rok 2012.
Do tohto zoznamu budú zapísaní tí jazdci s licenciou SAMŠ, ktorí splnili všetky požiadavky pre jazdca rally tak, ako sú uvedené v Ročenke SAMŠ 2012.

Slovenský Rally Pohár (SRP) – je vypísaný len pre držiteľov celoročnej licencie jazdca SAMŠ a teda sa rušia v SRP denné licencie. Jazdci musia mať minimálny vek 18 rokov a byť držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B, spĺňať ustanovenia uvedené v článku 1.6.2 a 1.6.4 a musia byť uvedení v nominačnom zozname jazdcov rally pre daný rok. 
 
Licencia jazdca (spolujazdca)
Systém vydávania licencii z predošlých rokov ostáva zachovaný. V súlade s predpismi FIA môže byť medzinárodná licencie jazdca pre disciplínu rally vydaná až po absolvovaní skúšobnej doby s národnou licenciou. To znamená, že SAMŠ môže novým žiadateľom vydať iba národnú licenciu a až po absolvovaní piatich súťaží s vozidlom v objemovej triede do 2000 cm3, môže takýto jazdec požiadať SAMŠ o vydanie medzinárodnej licencie jazdca. Poplatok za vydanie národnej licencie je 116 € a medzinárodnej 150 €.
Jazdci a spolujazdci SRP môžu požiadať o aj vydanie národnej licencie SAMŠ s obmedzením pre SRP, poplatok za jej vydanie je 35 €. Táto „pohárová“ licencia oprávňuje jej držiteľa na štart na pohárových podujatiach rally a PAV ale i na pretekoch v slalome, drifte a šprinte ak jazdec, resp. jeho vozidlo vyhovujú predpisom pre danú disciplínu.
Vydanie všetkých celoročných licencii jazdcov sa viaže na absolvovanie lekárskej prehliadky a predpísaného školenia. V priebehu roka je možné požiadať raz o výmenu licencie jazdca a to z nižšej na vyššiu.
 
Žiadosť o licenciu jazdca
Každý žiadateľ o licenciu musí na sekretariát SAMŠ predložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť o licenciu, ktorú potvrdí lekár. Súčasťou je aj zdravotný preukaz, ktorý taktiež vyplní a potvrdí lekár.
Každý žiadateľ o licenciu má na formulári žiadosti vyznačiť svoju základnú disciplínu SAMŠ, ku ktorej sa hlási a zároveň vyznačiť aj ďalšie disciplíny, pre ktoré má vydaná licencia platiť.

Licencia súťažiaceho
Licencia súťažiaceho môže byť vydaná:
- právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľa; názov súťažiaceho môže byť odlišný od názvu právnickej osoby; počet súťažných posádok súťažiacich na túto licenciu nie je obmedzený
- združeniu občanov
- fyzickej osobe s obmedzením pre jedného jazdca
Výška poplatku za licenciu prvého a druhého typu je 66 € a za tretiu je 17 €.

Školenia
Podmienkou pri vydanie licencie jazdca SAMŠ je absolvovanie školenia, ktoré pozostáva z teoretickej a od toho roku aj praktickej časti. Noví žiadatelia o licenciu musia povinne absolvovať rozšírené teoretické školenie a následne na prvej súťaži absolvovať praktickú rallyškolu. Praktická rallyškola je určená celkom novým žiadateľom o licenciu, ktorí ešte nikdy neštartovali na rally zaradenej do kalendára SAMŠ.
Rozšírené teoretické školenie je povinné pre tých jazdcov/spolujazdcov, ktorí sa ho v predošlých ročníkoch nezúčastnili a zároveň doteraz absolvovali menej ako tri rally zaradené do kalendára SAMŠ.
Ako sme už informovali Rally komisia SAMŠ pripravuje zhromaždenie disciplíny rally a školenie jazdcov a organizátorov rally v dňoch 3. – 4. marca 2012 v Betliari.
Ďalšie podrobnejšie informácie o školení budú zverejnené v jednej z nasledujúcich tlačových správ.

Klasifikácie a hodnotenie seriálu
Vypísané klasifikácie v sezóne 2012 až na jednu výnimku kopírujú vlaňajší ročník. V klasifikácii SRP nebude žiadna zmena. V klasifikácii MSR bude na každej súťaži spracovaná absolútna klasifikácia – okrem vozidiel skupiny F a historických vozidiel, ktoré budú mať samostatné klasifikácie a taktiež klasifikácia všetkých vypísaných tried a opäť aj vlaňajšia novinka – klasifikácia teamov.
Novinkou sezóny v rámci MSR je Klasifikácia Junior. Je určená pre jazdcov vo veku 17 – 21 rokov, ktorí budú jazdiť na vozidle s objemom do 1600 cm3. Jazdec musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a celoročnej licencie vydanej niektorou ASN, ktorí patrí do CEZ. V prípade, že jazdec ešte nedovŕšil 18 rokov, jeho spolujazdec musí byť držiteľom medzinárodnej licencie jazdca a po dobu minimálne 10 rokov aj držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Aj v nadchádzajúcej sezóne budú do kalendára MSR zaradené podujatia s odlišnou náročnosťou a táto skutočnosť sa musí zohľadniť aj v hodnotení, aby bolo čo najspravodlivejšie. Preto rovnako ako v predošlých rokoch budú u dlhých, dvojetapových súťaží (dĺžka trate RS vyše 140 km) započítavané výsledky oboch súťažných dní samostatne.
Do záverečného hodnotenia sa z uskutočnených 10 súťažných dní započíta 8 najlepších výsledkov, v prípade, že sa uskutoční len 8 alebo 9 súťažných dní dôjde k započítaniu 7 najlepších a ak by sa uskutočnilo len 6 alebo 7 súťažných dní, započíta sa 6 výsledkov .
Rovnaký princíp započítavania výsledkov sa použije aj pre SRP, v kalendári ktorého je pre rok 2012 uvedený  zatiaľ rekordný počet sedem podujatí s deviatimi súťažnými dňami.

Spôsobilé vozidlá
V MSR nedochádza k žiadnym podstatným zmenám. Okrem vozidiel povolených pre regionálne FIA majstrovstvá budú môcť byť v MSR hodnotené aj  vozidlá WRC (homologované do roku 2010), vozidlá národnej skupiny F, historické vozidlá (s preukazom FIA HTP alebo NHTP).

K viacerým zmenám dochádza v rámci Slovenského Rally Pohára. Všetky vozidlá, ktoré budú prihlásené na podujatie SRP v nadchádzajúcej sezóne budú musieť byť otestované, čiže bude musieť byť pre ne vystavený športový preukaz, musia mať platné evidenčné číslo, resp. zvláštne evidenčné číslo a povinné zmluvné poistenie pre daný kalendárny rok.
V SRP môžu štartovať len vozidlá s objemom do 2000 cm3 a to vozidlá skupín A, N, R, F alebo historické vozidlá a tiež vozidlá skupiny P.
Technický výbor SAMŠ prepracoval pre sezónu 2012 celý systém národných technických predpisov. Podstatné zmeny nastali najmä v predpisoch pre skupinu P. Doterajšie technické predpisy pre túto skupinu v podstate len určovali základné bezpečnostné požiadavky. Nový technický predpis pre vozidlá skupiny P stanovuje, že tieto vozidlá musia mať predpísanú bezpečnostnú výbavu a musia to byť buď sériové vozidlá, resp. môžu mať úpravy, ktoré zodpovedajú homologačným listom pre daný typ vozidla.
Je potrebné si uvedomiť, že vozidlá rally sú mimo uzavretej rýchlostnej skúšky normálnymi účastníkmi cestnej premávky, to znamená, že všetky tieto vozidlá musia vyhovovať buď predpisom pre cestnú premávku alebo technickým predpisom, ktoré schválila medzinárodná automobilová federácia FIA alebo SAMŠ.
Po troch rokoch skúseností sme k tejto úprave museli prikročiť, lebo sa nám na súťažiach objavili aj vozidlá, ktoré boli v rozpore s vyššie uvedeným.
Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že každá úprava sériového vozidla je vlastne jeho prestavbou. O súhlas s ňou musí majiteľ vozidla požiadať Technický výbor SAMŠ (na e-mail: predsedatv@gmail.com) s kópiu na adresu Rally komisie SAMŠ (rk@rallye.sk).

V prílohe tejto správy nájdete kompletný text kapitoly XIX. Ročenky SAMŠ, článkov 3 a 4, ktoré sa týkajú seriálov rally 2012.

Rally komisia SAMŠ

 pdf Ročenka SAMŠ - časť MSR a SRP v rally

<< späť na aktuality
all rights reserved Auto Klub Košice © 2006   rollyweb